ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΠΕΝΤΑ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΕΝΤΑ.

( Πρακτικά εντάλματος, ερωτηματολόγιο συλληφθέντα, μέτρα καταδίκης και απόδοσης κατηγορίας, πρακτικό εξέτασης από НКВД, καταδικαστική απόφαση κ.τ.λ)